اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن علمی عرفان اسلامی

فصل اول ـ کلیات و اهداف

ماده 1 : به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی پژوهش‌های در زمینه عرفان اسلامی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های تاریخ، موضوعات، مسائل، رشته های وابسته، مباحث فرا معرفتی، مقایسه‏ای و میان رشته‏ای عرفان اسلامی، انجمن علمی عرفان اسلامی که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده 2 : انجمن مؤسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده 3 : مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود. تبصره : هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4 : انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است. فصل دوم ـ وظایف و فعالیتها:

ماده 5 : به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده(1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

 1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم عرفان ‌اسلامی سروکار دارند.

 2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

 5-5- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

 6-5- انتشار کتب و نشریات علمی. فصل سوم ـ انواع و شرایط عضویت

 ماده 6 : انواع عضویت در انجمن عبارتند از:

1-6- عضویت پیوسته : مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی، ادیان و عرفان، ادبیات فارسی و رشته های وابسته باشند؛ می توانند به عضویت پیوسته در آیند.

 2-6- عضویت وابسته: اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت پنج سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

 3-6- عضویت دانشجویی : کلیه دانشجویانی که در رشته های مذکور در بند1-6 به تحصیل اشتغال دارند.

 4-6- عضویت افتخاری : شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مرتبط باعرفان و فلسفه، حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی) سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن در آیند. تبصره1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند1-6 می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند. تبصره2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

 ماده7 : هریکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق وادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

 تبصره2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8 : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد: 1-8- استعفای کتبی 2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم ـ ارکان انجمن

ماده9 : ارکان اصلی عبارتند از:

 الف: مجمع عمومی

ب:هیئت مدیره

ج:بازرسان

د: مجمع عمومی

ماده10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

 1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

 2-10- مجمع عمومی فوق العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

 3-10- در صورتی که جلسه مجمع رسمیت نیافت آرا بصورت مکاتبه‌ای ـ براساس آیـین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین می شود ـ اخذ خواهد شد.

تبصره1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

 تبصره2: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرسان انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت در خواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرسان تصریح نمایند.

 تبصره3 : در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

 تبصره4 : شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

 ماده11: وظایف مجامع عمومی

 الف – مجمع عمومی عادی

 - انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان

 - تصویب خط مشی انجمن

 - بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرسان

 - تعیین میزان حق عضویت

 - عزل هیئت مدیره و بازرسان

 - بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

 ب ـ مجمع عمومی فوق العاده

 - تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

 - تصویب انحلال انجمن

تبصره 1 : مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‏ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظراداره می شوند.

تبصره 2 : اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره 3 : اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان کاندیدا کرده اند.

ب ـ هئیت مدیره ماده 12: هیئت مدیره انجمن مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که هر چهارسال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

 1-12- هیچیک از اعضا نمی توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند. 2

-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

 3-12- هیئت مدیره حداکثر تا 15 روز پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

 4-12- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیأت مدیره یا جانشین وی معتبر است.

 5-12- هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

6-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

 7-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می شود.

 8-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تاسه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

9-12- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

 10-12- شرکت بازرسان در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده13 : هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

 2-13- تشکیل گروه‏های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

 3-13- هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله‏ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام ‏دهد.

 4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می باشد.

 5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر

 6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

 8-13- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن

 9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی

10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

12-13- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‏های علمی ارسال نماید.

تبصره : هیئت مدیره پیشین تا تأیید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ج ـ بازرسان ماده14 : مجمع عمومی عادی دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت دوسال انتخاب می نماید.

 تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده15 : وظایف بازرسان به شرح زیر است :

1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

 2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

 3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره : کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترسی بازرسان قرار گیرد.

 فصل پنجم ـ گروههای علمی انجمن

ماده16 : انجمن می تواند گروه‏ها وکمیته‏های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی‏که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می پردازند.

 1) گروههای تخصصی

 2) کمیته آموزش و پژوهش

 3) کمیته انتشارات

 4) کمیته آمار و اطلاعات

 5) کمیته پذیرش و روابط عمومی

 6) کمیته گردهمایی‏های علمی

 1-16- انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود نیز می باشد.

فصل ششم ـ بودجه و مواد متفرقه

ماده 17 : منابع مالی انجمن عبارتند از:

 1-17- حق عضویت اعضا

2-17- در آمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‏ای و فروش کتب و نشریات علمی

 3-17- دریافت هدایا و کمکها

 4-17- کلیه عواید و در آمدهای انجمن صرف اهداف موضوع  ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده18 : در آمدها و هزینه‏های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده19 : کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.

ماده20 : هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده21 : کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‏های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‏شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت‏دار دراختیار آنان قرار خواهد گرفت.

 ماده22 : هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری معتبر است.

ماده23 : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده24 : در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏ها کلیه دارایی‏های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی‏از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده25 : این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 47 زیر ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ …………………….... مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

 

  Iranian Institute of Islamic Scientific Mysticism

 

 

  Introduction

 

  Iranian Institute of Islamic Scientific Mysticism was founded in 2004 by a group of scholars and experts in mysticism to develop and scientifically promote research works on Islamic mysticism, enhance qualitative growth of the specialized forces, improve research and training programs on related history, subjects and issues, and to expand and enrich trans-cognitive, comparative and interdisciplinary discussions on Islamic mysticism. The institute came to being to take a step toward promoting Islamic mystical ideology and revival of Shia spirituality.

  This institute is a non-profit association that is active in scientific, research and technical fields. It possesses a legal entity ever since establishment whose chairman of the Board of Directors is the legal representative of the institute.

 

 

  Goals

 

  The principal goals, strategies and priorities of the institute are the following:

 

  · Reorganizing and management of research and studies on Islamic mysticism

  · Facilitating interaction, cooperation and collaboration among specialized forces and creating an active scientific environment

  · Production and promotion of the science of Islamic mysticism

  · Studying, clarifying, correcting and analyzing genuine mystical texts with a scientific approach

  · Analytical and comparative survey of Islamic mysticism and other mystical schools

 

  Duties and Missions

 

  In order to realize the aforementioned goals, the institute has planned to do the following:

 

  · Conducting scientific and cultural researches in national and international level

  · Cooperation with executive, scientific and research organizations and institutions in implementing and supervising the research projects

  · Supporting and encouraging scientific researches and honoring best researchers and scholars

  · Presenting educational, technical and research services

  · Organizing scientific seminars in national, regional and international levels

  · Publishing books and scientific periodicals

 

  Types of Membership

 

  1- Associate membership

  2- Affiliate membership

  3- Student membership

  4- Honorary membership

  5- Corporate membership (legal)

 

  Principal Components

 

  A: General Assembly

  B: Board of Directors

  C: Inspectors

 

  A: General Assembly

 

  The General Assembly is held in the presence of the associate members as regular or extraordinary meeting.

  - The regular general assembly is held once a year in the presence of the associate members or their legal representatives. It will be officially approved and whose decisions will be legally valid and enforceable when half plus one associate members take part in the general assembly.

  - Extraordinary general assembly is held at the invitation of the Board of Directors or inspectors or at the written request of one-third of the associate members when needed.

  - If the general assembly is postponed officially, voting will be carried out through correspondence – based on a bylaw to be formulated by the Board of Directors.

 

  Functions of General Assembly

 

  a: Regular General Assembly 

  - Electing or appointing Board members and inspectors

  - Establishing and ratifying strategy of the institute

  - Studying and approving proposals of the Board members and inspectors

  - Determining membership fee

  - Ousting Board members and inspectors

  - Inspecting and approving balance sheet, income and expenditure records of the past fiscal year, and next year budget of the institute

 

  b: Extraordinary General Assembly

 

  - Approving changes in the articles of association

  - Approving dissolution of the institute

 

  B: Board of Directors

 

  The Board of Directors of the institute is comprised of five principal members, two substitute members elected every three years based on hidden votes by the associate members.

  · Board sessions will be officially recognized after majority presence of the members and their decisions with the majority “yes” votes will be enforceable.

  · All decisions of the Board will be recorded in minutes signed by all participants and kept safe in the book of minutes.

  The Board is the legal representative of the institute and part of its typical duties are the following:

  · Governing the institute according to the articles of association and general assembly decisions

  · Setting up scientific committees for the institute, determining their duties and overseeing their performance

  · Preparing annual reports, financial balance sheet, income/expenditure reports of the institute for ratification in the general assembly and presentation to auditing and supervising bodies at the specified time

  · Collecting gifts and financial contributions

  · Granting research and education scholarships

 

  C: Inspectors

 

  The regular general assembly appoints two principal inspectors and one substitute inspector for two years.

  The typical duties of the inspectors are the following:

  · Inspecting financial documents and books of the institute and preparing a report for the general assembly

  · Studying the annual report of the Board of Directors and preparing a report of the performance of the institute for the general assembly

  · Reporting any possible or alleged misconduct of Board of Directors in view of the articles of association to the general assembly

 

  Scientific Committees

 

  The institute can set up the following committees to work based on the duties and responsibilities assigned by the Board of Directors.

  1- Educational and Research Committee

  2- Publications Committee

  3- Statistics and Information Committee

  4- Admittance and Public Relations Committee

  5- Scientific Seminars Committee

 

  Contact Information

 

  Address: No. 53, Sixth Floor, Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Center, Beginning of Taqavi (Ex-Kooshak) St., North Ferdowsi St., Tehran.

  Zip Code: 1145689338

  Tel: (+9821) 66743043-7 Fax: (+9821) 66742825

  Website: www.anjoman-erfan.com

  E-mail: info@anjoman-erfan.com