آمار دانشجویان فعلی

 آمار دانشجویان فعلی

در حال حاضر 3 میلیون و 790 هزار و 859 دانشجو در دانشگاه‌های کشور در حال تحصیل هستند که از این تعداد یک میلیون و 874 هزار و 966 نفر زن و یک میلیون و 915 هزار و 893 نفر مرد هستند. از میان این دانشجویان، تعدا د 548 دانشجو در رشته عرفان اسلامی با پراکندگی زیر در دانشگاه های مختلف کشور مشغول تحصیل می باشند:

آمار دانشجویان فعلی عرفان اسلامی و پراکندگی آن در دانشگاه ها

درصد

تعداددانشجویان فعلی

مقطع

نام رشته

نام  دانشگاه

دانشگاه سراسری

 

 

 

18%

 

23

29

ارشد

دکتری

عرفان اسلامی

پژوهشکده امام خمینی

30

ارشد

عرفان اسلامی

دانشگاه سمنان

20

ارشد

عرفان اسلامی

محقق اردبیلی

 

 

 

26%

125

20

ارشد

دکتری

تصوف وعرفان اسلامی

ادیان و مذاهب قم

غیر انتفاعی

3

ارشد

عرفان اسلامی

جامعه المصطفی العالمیه

دانشجویان غیر ایرانی

-

ارشد

عرفان اسلامی

دانشگاه اهل بیت

دانشجویان غیر ایرانی

 

 

 

 

54%

105

ارشد

عرفان اسلامی

واحد اهواز

دانشگاه آزاد

45

ارشد

عرفان اسلامی

              دهاقان اصفهان

42

ارشد

عرفان اسلامی

تهران مرکز

31

21

ارشد

دکتری

عرفان اسلامی

علوم و تحقیقات

60

ارشد

عرفان اسلامی

نیشابور

100%

548

جمع کل دانشجویان

 از سوی دیگر در سال جاری 14 درصد از دانشجویان در دانشگاه سراسری، 22 درصد در دانشگاه پیام نور، 11 درصد در دانشگاه جامع علمی کاربردی، 38 درصد در دانشگاه آزاد، 5 درصد در دانشگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش، 3 درصد در دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، 6 درصد در مراکز آموزش عالی مستقل و یک درصد در سایر دانشگاه‌های اجرایی مشغول به تحصیل هستند. در رشته عرفان اسلامی نیز به به همین ترتیب بیشترین گروه دانشجویان متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. 

   نسبت دانشجویان عرفان اسلامی به کل دانشجویان کشور

تعداد دانشجویان عرفان اسلامی

تعداد جمعیت دانشجویان  کشور

درصد دانشجویان عرفان اسلامی از کل دانشجویان

548

3790859

 

0.014%

 چنانکه ملاحظه می گردد از بین کل جمعیت دانشجویی کشور  کمتر از یک درصد(0.014% )در رشته "عرفان اسلامی" مشغول به تحصیل هستند البته این آمار اختصاصی رشته عرفان اسلامی بوده و دانشجویان رشته هایی مانند "ادیان و عرفان" و الهیات از حوزه بررسی های این ممیزی خارج بوده اند.

در حال حاضر 44 درصد از دانشجویان در گروه علوم انسانی، 33 درصد در گروه فنی و مهندسی، 7 درصد در گروه علوم پایه، 6 درصد در گروه کشاورزی و دامپزشکی، 5 درصد در گروه هنر و 5 درصد در گروه علوم پزشکی مشغول به تحصیل هستند.

 نسبت دانشجویان عرفان اسلامی  به دانشجویان علوم انسانی

تعداد دانشجویان

عرفان اسلامی

تعداد دانشجویان

 علوم انسانی کشور

نسبت دانشجویان عرفان اسلامی

 به دانشجویان علوم انسانی

548

44 درصد  دانشجویان کشور

 (1667977)

032/0%

با و جودی که قریب به نیمی از دانشجویان کشور را دانشجویان گروه علوم انسانی تشکیل داده اند اما تنها032/0 درصد از دانشجویان علوم انسانی در رشته عرفان اسلامی تحصیل می کنند.