ارزیابی منابع

منابع موجود در کتابخانه ملی با موضوع عرفان و عرفان اسلامی

 

منابع مکتوب کتابخانه ملی با جستجوی توصیف گر" عرفان " و "عرفان اسلامی"

نوع اثر

عرفان

عرفان اسلامی

کتاب

2802

348

مقاله

2933

513

پایان‌نامه

162

104

جمع

5897

965

 

ترکیب کتب موجود در کتابخانه ملی با موضوع "عرفان اسلامی" از لحاظ زبان

مباحث عرفان اسلامی  به جهت تعامل فرهنگی مسلمانان با سایر ملل از همان ابتدا در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته بوده  وکتاب های متعددی به زبان های دیگر تالیف شده است که از میان آنها کتبی که در کتابخانه ملی موجود است در جدول زیر مورد اشاره قرار گرفته است.اما قطعا می توان گفت تعداد کتب عرفان اسلامی به زبان های دیگر بیش از اینهاست.

کتب "عرفان اسلامی" از لحاظ  ترکیب زبان

تعداد

کتاب های عرفان اسلامی در کتابخانه ملی

252

کتب فارسی

56

کتب عربی

22

کتب فرانسه

14

کتب لاتین

4

کتب سایر زبان‌ها

348

مجموع کتب عرفان اسلامی

 

ترکیب کتب موجود در کتابخانه ملی با موضوع "عرفان "از لحاظ زبان

کتب "عرفان" از لحاظ  ترکیب زبان

تعداد

کتاب  های "عرفان"

1989

فارسی

121

عربی

97

لاتین

22

فرانسه

11

زبان‌های دیگر

315

ترجمه

99

چند نویسنده

148

با همکاری نویسندگان خارج از کشور

2802

کل کتب عرفان

ترکیب جنسیتی نویسندگان کتب عرفان اسلامی کتابخانه ملی

تالیف کتب یکی از شاخص هایی که می تواند  بیانگر حضور اجتماعی زنان در عرصه های  علمی و تحقیقاتی باشد. با بررسی های انجام شده در پایگاه کتابخانه ملی متاسفانه باید اذعان نمود که تنها 4% نویسندگان کتب عرفان اسلامی  و 5.38% کتب عرفانی را بانوان تشکیل می دهند که امیدواریم  تا سال 1404 این رقم هر چه بیشتر افزایش یابد.

ترکیب جنسیتی نویسندگان کتب عرفان اسلامی

جنسیت نویسندگان

تعداد کتب عرفان اسلامی

درصد

مرد

334

95.97%

زن

14

4.02%

کل

348

100%

 
 

ترکیب جنسیتی نویسندگان کتب عرفان

جنسیت نویسندگان

کتب عرفان

تعداد

مرد

94.61%

2651

زن

5.38%

151

کل

100%

2802

 

دسته بندی کتب عرفان اسلامی کتابخانه ملی از لحاظ تاریخ  نشر

 طبق کتاب شناسی توصیفی انجام شده فهرست آثار عرفانی ا تا قرن دهم هجری یکصد و بیست و هشت کتاب برآورد می شود. این فهرست نویسی در زمینه آثار عرفانی فارسی چاپ شده در ایران (چاپ سربی) که مصنف آن‌ها در فاصله زمانی از ابتدای اسلام تا آغاز  قرن دهم هجری می‌زیسته اند و هم‌چنین آثاری که به زبانی غیر از فارسی تالیف گشته اما تا پیش از قرن دهم به فارسی ترجمه شده‌اند، توسط استاد گرانقدر آقای دکتر یوسف ثانی انجام شده و به همراه  چکیده‌ همه آنها در کتاب شناسی توصیفی  ارائه گردیده است(سیدمحمود یوسف ثانی،1388،ص 12).

کتب عرفان اسلامی کتابخانه ملی

تعداد کتب چاپی و فارسی عرفانی تا قرن دهم هجری

128

تعداد کتب عرفان اسلامی در کتابخانه ملی

348

 

پس از تاریخ یاد شده منابع متعدد دیگری در باب عرفان اسلامی تدوین شده است. در این قسمت کتبی که در دو دهه اخیر انتشار یافته و در پایگاه کتابخانه ملی کشور ثبت شده ؛ به تفکیک سال نشر، ارائه می گردد.

تفکیک به سال نشر(دهه هفتاد)

درصد از کل کتب عرفان اسلامی(348)

تعداد کتاب

سال

1.14%

4

1370

1.43%

5

1371

2.01%

7

1372

1.14%

4

1373

1.14%

4

1374

1.43%

5

1375

1.72%

6

1376

2.87%

10

1377

3.44%

12

1378

2.58%

9

1379

4.59%

16

1380

23.56%

82

مجموع

 

تفکیک به سال نشر(دهه هشتاد)

درصد از کل کتب عرفان اسلامی(348)

تعداد کتب

سال

5.17%

18

1381

7.18%

25

1382

3.73%

13

1383

7.18%

25

1384

6.60%

23

1385

7.47%

26

1386

4.02%

14

1387

7.47%

26

1388

6.89%

24

1389

2.01%

7

1390

58.62%

204

مجموع

 

دسته بندی کتب عرفان اسلامی کتابخانه ملی از لحاظ متن و مرجع بودن

غنای مرکز اسناد و کتابخانه های تخصصی به تعداد کتاب های مرجع در  هر رشته بستگی دارد. معمولا کتاب های مرجع نمایه علمی هر رشته محسوب می شوند . دایره المعارف ها ، فرهنگ های تخصصی، اصطلاح نامه ها، کتاب شناسی ها، و شرح حال نامه ها معرف جامعی از تحولات علمی رشته های علمی به شمار می روند .از این رو یک از شاخص های غنای علمی ،تعدادکتب مرجع می باشد. جستجوهای انجام شده در فهرست کتب کتابخانه ملی اطلاعات زیر را در این زمینه نشان می دهد.

 

طبقه بندی کتاب های" عرفان" کتابخانه ملی از لحاظ متن ومرجع بودن

درصد

تعداد

کتاب  های عرفان

1.1

31

مرجع

98.89

2771

متون (غیر مرجع)

100%

2802

کل کتب عرفان