اهمیت و جایگاه نماز در سیره و سخن امام رضا (ع)

اهمیت و جایگاه نماز در سیره و سخن امام رضا (ع)

دکتر بیوک علیزاده*

 

چکیده :

نماز در سیره و سخن حضرت رضا علیه السلام جایگاه بسیار مهمی دارد؛ این اهمیت به تبع اهمیتی است که خداوند تبارک و تعالی در آخرین منبع وحی خود برای انسان­ها که توسط خاتم انبیائش برای آنها فرو فرستاده، قائل شده است.

از این رو در این مقاله بحث خود را با ذکر آیاتی که خداوند در ضمن آن­ها جایگاه و اهمیت نماز را یاد آور شده است، آغاز می­کنیم و بعد از آن ابعاد تربیتی و نقش فرهنگ­سازی نماز را بررسی خواهیم کرد و نماز را به مثابه مدرسه­ای برای انسان­سازی و فرهنگ­سازی معرفی خواهیم کرد. مدرسه بودن نماز از آن روست که این فریضه مهم الهی افزون بر احکام و آداب، فلسفه و اسراری هم دارد. از همین روست که علمای بزرگی همچون شهید اول و شهید ثانی، قاضی سعید قمی، میرزا جواد آقاملکی تبریزی، امام خمینی و شاگردان ایشان راجع به احکام، آداب و اسرار نماز کتاب­ها نوشته­اند. خود این کتاب­ها و ادبیات مکتوب فراهم شده و شکل گرفثه در این باب منبع مهمی برای تغذیه فرهنگ دینی امت اسلامی است. معروف است که شهید اول در باب احکام نماز دو کتاب مهم نوشته و یکی از آن­ها را "الفیه" نام نهاده و در ضمن آن هزار حکم از احکام واجبه نماز را بر شمرده و دیگری را "نفلیه" نامیده و در ضمن آن آداب و احکام مستحبه نماز را بیان کرده است؛ بر این دو کتاب شهید ثانی دو تفسیر نوشته با نام های "مقاصدالعلیه" و "فوائدالملیه".

احکام نماز معمولاً در کتاب­های فقهی نوشته می­شود مثل الفیه و نفلیه که در بالا اشاره شد، ولی آداب نماز بخشی در کتاب­های فقهی و تحت عنوان مستحبات نماز و بخشی هم در کتاب­های اخلاقی بیان می­شود و امّا اسرار نماز که آدمی با آن محشور می­شود و به باطن نماز مربوط می­شود نه در کتاب­های فقهی بیان می­شود و نه در کتاب­های اخلاقی بلکه در کتاب­های عرفانی آورده می­شود. روشن است که باطن نماز با باطن آدمی در ارتباط است.

احکام نماز مربوط به شکل و صورت و قالب نماز است و شرط لازم برای قبولی و مؤثر بودن آن است و نه شرط کافی امّا آداب نماز باعث می­شود که نماز نردبان صعود و رفرف عروج نماز گزار شود؛ و موجب تقرّب او به درگاه الهی گردد " الصلوة قربان کل تقی" و او را از فحشاء و منکر باز دارد " إن الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر" (عنکبوت/45) ؛ و اگر رعایت این آداب با توجه به اسرار و فلسفه نماز و معرفت به آن­ها باشد، نمازگزار تحول وجودی پیدا می کند و مشمول حدیث قدسی قرب نوافل1 می گردد.

در این مقاله بعد از توصیف تفاوت­های احکام و آداب نماز از یک سو و فلسفه و اسرار نماز از سوی دیگر، روایات و احادیث برگزیده از امام رضا علیه آلاف التحیة و السلام  در هر باب را از منابع مربوطه استخراج و نقل خواهیم کرد.

واژگان کلیدی : احادیث رضوی، نماز، آداب نماز، اسرار نماز، احکام نماز، فلسفه نماز*عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و نایب رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی ایران


اندکی صبر نمایید...