سه قرائت معاصر از یک فلسفه جدید


بیوک علیزاده[1]

چکیده:

          هر چند فلسفة اسلامی اعم از مشایی، اشراقی و حکمت متعالیه در مقایسه با ادوار فلسفی غرب (دوره‌های باستان، سده‌های میانه جدید و معاصر) با فلسفه‌های دوره سده‌های میانه مشابهت وسازگاری بیشتری دارد، ولی به لحاظ زمان تاسیس این فلسفه‌ها یعنی از چهارقرن قبل از میلاد تاقرن چهارم میلادی( دورةباستان)‌ از چهار میلادی تا 14 میلادی ( دورة میانه) ازچهارده میلادی  تا 20 میلادی ( دورة جدید) و مکتبهای فلسفی قرن بیستم میلادی ( دورة معاصر) فلسفه ملاصدرا با فلسفه‌های دورة جدید هم عصر است. از این روست که فلسفه ملاصدرارا در عنوان این مقاله "فلسفه جدید" خوانده‌ایم. سه قرائت معاصر هم به اعتبار زمان حیات سه مفسر و شارح فلسفة ملاصدرا یعنی استاد شهید مرتضی مطهری، استادجوادی آملی و استاد محمد تقی مصباح یزدی (حفظهما الله تعالی) است. گفتنی است که مراد از سه قرائت سه مدل برای خوانش و تفسیر فلسفه ملاصدرا است از این رو احتمال اینکه نگارنده در تطبیق این مدل ها بر اساتید یاد شده به خطا رفته باشد، وجود دارد ودور از ذهن نیست.[1]. استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام email:alizadeh@isu.ac.ir

اندکی صبر نمایید...