انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد

مراسم پرشور دعای عرفه

ما در این روز قصد می کنیم که زندگی طبیعی ما اولویت دوم ما باشد و زندگی الهی ما اولویت اول ما. همین یک قصد را اگر بکنیم وارد میقات شده ایم، یعنی دیگر به خانه خدا خیلی نزدیک شده ایم، آنقدر که با جان ما اتحاد دارد.

بیشتر ...انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

مراسم رونمایی کتاب تحریر توحید

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

سخنرانی خانم دکتر طباطبایی به مناسبت روز عطار

بیشتر ...