انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود

نشست بزرگداشت قاضی سعید قمی

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود

نشست دوم استاد صفایی حائری

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

اکران و بیان نکات عرفانی فیلم مرد عوضی ساخته هیچکاک

بیشتر ...