انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

تور عرفانی شهر همدان

بیشتر ...

با مشارکت انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می گردد:

کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی

بیشتر ...


خانم دکتر طباطبایی در نشست تخصصی عشق و محبت از دیدگاه عارفان مسلمان

عشق و محبت از دیدگاه امام خمینی (س)

بیشتر ...