برگزاری ویژه برنامه دایره

به همت "گروه معنویت برای همه" انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

بیشتر ...انجمن علمی عرفان اسلمی ایران برگزار نمود:

کارگاه هوش اخلاقی با موضوع خویشتنداری

بیشتر ...


انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

جلسه اول کارگاه عرفان اسلامی

بیشتر ...