انجمن علمی عرفان اسلمی ایران برگزار نمود:

کارگاه هوش اخلاقی با موضوع خویشتنداری

بیشتر ...


انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

جلسه اول کارگاه عرفان اسلامی

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

کارگاه از خودشناسی تا خودسازی

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

نقد تخصصی و اکران خصوصی انیمیشن درون و بیرون

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

نشست تربیت مربی معنوی در دبستان پسرانه سما 1

بیشتر ...


انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

کارگاه انصاف و مهربانی برای دختران 7 تا 11 سال

بیشتر ...