برگزاری آزمون کتبی طرح تربیت مربی

روز جمعه چهارم اردیبهشت ماه سال 94 آزمون کتبی از فراگیران طرح تربیت مربی عرفانی بعمل آمد.
اندکی صبر نمایید...