امضای تفاهم نامه با موسسه علمی فرهنگی نقطه عطف

رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی ایران روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه 94 تفاهم نامه ای را برای انجام فعالیت های مشترک علمی و آموزشی و پژوهشی با سرکار خانم دکتر فرشته اعرابی رئیس موسسه نقطه عطف امضا نمود.
اندکی صبر نمایید...