یازدهمین جلسه هیئت مدیره(دور سوم)

یازدهمین جلسه هیئت مدیره (دور سوم) 28 خرداد برگزار و موضوعاتی از قبیل تشکیل کارگروه مشترک پژوهش و هنر، تهیه پیوست پژوهشی فیلمهای عرفانی، بازبینی آرشیو محتوای صوتی و تصویری انجمن و... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اندکی صبر نمایید...