انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

دروغ مصلحتی، با سخنرانی دکتر ایرج شهبازی

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

دروغ مصلحتی

سخنران : دکتر ایرج شهبازی

زمان: دوشنبه 23 اردیبهشتماه

اندکی صبر نمایید...