انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

دوره آموزشی اسرار عبادات با تدریس سرکار خانم دکتر طباطبایی

اندکی صبر نمایید...