برگزاری دوره مقدماتی آموزش مربیگری معنویت (حوزه کودک ونوجوان)

کارگاه یک روزه «دوره مقدماتی آموزش مربیگری معنویت (حوزه کودک ونوجوان)» برگزار شد