مجامع عمومی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار گردید.

مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن علمی عرفان اسلامی ایران روز شنبه هفدهم شهریور 1397  از ساعت 15  تشکیل و با حضور اعضای پیوسته انجمن رسمیت یافت.

در مجمع عمومی فوق العاده اساسنامه مورد بررسی و تغییرات آن به تصویب مجمع رسید و در مجمع عادی گزارش سه دوره عملکرد انجمن از سال 85 تاکنون به حضار ارائه و کاندیداهای هیئت مدیره از بین شرکت کنندگان داوطلب و انتخابات برگزار گردید.

طبق این انتخابات اعضای هیئت مدیره دوره چهارم انجمن به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای دکتر قاسم کاکایی(رئیس هیئت مدیره)

سرکار خانم دکتر الهه افشار( نائب رئیس)

سرکار خانم دکتر فروغ احراری (عضو اصلی)

جناب آقای محمد هادی نائیجی( عضو اصلی)

جناب آقای  نصرت الله تابش (عضو اصلی)

سرکار خانم دکتر مریم داورنیا(عضو علی البدل)

جناب آقای دکتر رضا الهی منش(عضو علی البدل)

اندکی صبر نمایید...