انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نمایدا

مراسم دعای عرفه

انجمن عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

مراسم پرفیض دعای عرفه

ویژه بانوان

زمان سه شنبه 30 مرداد، ساعت 16

مکان: بزرگراه صدر، غرب به شرق، خروجی کاوه شمال، ابتدای بهار جنوبی، بن بست نیکبخت، ساختمان دارالقران، طبقه سوم

اندکی صبر نمایید...