انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد

نشست الهیات سلبی در قم برگزار شد

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران با مشارکت موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) در قم، روز پنجشنبه هفتم تیرماه 97 ، در راستای سلسله نشستهای عارفان معاصر و در پی نشست قاضی سعید قمی، نشست الهیات سلبی را برگزار نمود.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی، سرکار خانم دکتر طباطبایی(رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی ایران)، دکتر نجفقلی حبیبی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا الهی منش(عضو هیئت مدیره انجمن)، حجت الاسلام و المسلمین عشاقی، حجت الاسلام و المسلمین مصباحی، حجت الاسلام و المسلمین غفوریان، سرکار خانم دکتر دبیران(نائب رئیس انجمن)، سرکار خانم دکتر مستقیمی، حجت الاسلام و المسلمین دلیر، حجت الاسلام و المسلمین اکبری، از سخنرانان و شرکت کنندگان در این نشست فخیم بودند.

در رابطه با این نشست مصاحبه اختصاصی با سرکار خانم دکتر طباطبایی صورت گرفته است که در روزهای آتی به رویتتان خواهد رسید.

اندکی صبر نمایید...