قابل توجه اعضای انجمن

اعضای انجمن علمی عرفان اسلامی ایران می توانند به 140000 عنوان کتاب لاتین و 400000 عنوان پایان نامه لاتین بصورت رایگان دسترسی یابند.
متقاضیان می بایست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را حداکثرتا پایان بهمن ماه92به نشانی
maryam.pakideh64@gmail.com
ارسال فرمایند.
اندکی صبر نمایید...