انتخاب خانم دکتر طباطبایی بعنوان رئیس شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی

خانم دکتر طباطبایی بعنوان رئیس شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند.  شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر حمید میرزاده چندین بار تاکنون تشکیل جلسه داده است.

درجلسه اخیر اساسنامه شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی مورد بحث  و بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در آن اعمال شد.

همچنین در این جلسه دکتر فاطمه طباطبایی رییس شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی دکتر خدیجه آرین را به سمت نائب رییس و دکتر متینه پاکیده را به سمت دبیر این شورا منصوب کرد.

خانم دکتر طباطبایی همچنین دکتر زهرا احمدی پور را به عنوان رییس کمیته ارتباطات، دکتر فروغ احراری را به سمت رییس کمیته بررسی و پایش اطلاعات و دکتر زهرا پیشگاهی فرد را به عنوان رییس کمیته جذب منصوب کرد.

 

اندکی صبر نمایید...