ما را در شناسایی آرامگاه عرفای ایرانی در شهر یا روستای خود یاری کنید

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران بمنظور تکمیل بانک اطلاعاتی خود از آرامگاه عرفای ایرانی، تقاضا دارد چنانچه در شهر یا روستای شما بزرگواران، مزار عارفی قرار دارد، آدرس دقیق مزار را در اختیار انجمن قرار دهید.
اندکی صبر نمایید...