برگزاری نشست مهارت های گفتگو

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران نشست مهارت های گفتگو با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه صدرعاملی را برگزار نمود.این نشست روز پنجشنبه اول مرداد ساعت 14 الی 16 با حضور فراگیران طرح تربیت مربی در دفتر انجمن برگزار گردید.

خانم دکتر صدر  در سخنانی آموزنده و مفید مهارت های گفتگو، تفاوت های بحث و گفتگو و روش های واکنش نشان دادن به انتقادات را مطرح نمودند.

سپس آقای مهندس علی محمدی در همراهی ایشان تمرین های برای درونی شدن این مهارت ها در نشست به فراگیران ارائه نمودند.