نشست روش های انتقال اطلاعات با حضور دکتر رمضانی

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در راستای طرح تربیت مربی نشست روشهای انتقال اطلاعات را برگزار نمود.
این نشست روز 30 بهمن در دفتر انجمن با حضور فراگیران طرح تربیت مربی برگزار شد .
آقای دکتر رمضانی شیوه های نوین اثرگزار در تفهیم معارف دینی و عرفانی را برای حضار مطرح نمودند.
ایشان افزودند برای انتقال درست اطلاعات باید بدانیم چه چیز را می خواهیم منتقل کنیم و برای خود ما روشن باشد و سپس هدف مشخص شود که چه چیز را منتقل کند و برای چه هدفی!