نشست با موضوع 4 فضیلت اخلاقی از منظر روانشناسی

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران نشست ارائه 4 فضیلت اخلاقی را برگزار نمود.

این نشست روز پنج شنبه 21 خرداد 94 با حضور شرکت کنندگان طرح تربیت مربی در سالن اجتماعات انجمن علمی عرفان اسلامی برگزار گردید.

خانم دکتر مهرنوش هدایتی 4 فضیلت اخلاقی (همدلی، وجدان،خویشتنداری،احترام به دیگران)ازمنظر روانشناسی را در این نشست ارائه دادند.