نشست ارائه فضیلت های مقدم بر سکوت


روز پنجشنبه هفتم خرداد ماه سال 94، در راستای سلسله جلسات طرح تربیت مربی نشست دیگری برگزار گردید.
سخنرانان این نشست خانم دکتر گودرزی،خانم دکتر داورنیا و آقای دکتر نادمی بودند.
این نشست با حضور فراگیران طرح تربیت مربی و در دفتر انجمن عرفان اسلامی برگزار شد.
در آغاز این نشست خانم دکتر داورنیا به معرفی فضایل هفت گانه که شامل همدلی، خویشتنداری، وجدان، مهربانی، صبر، احترام به دیگران و انصاف، سپس به تبیین این فضایل بعنوان زیربنای هوش اخلاقی پرداختند.
در ادامه خانم دکتر گودرزی به جمع بندی و رفع ابهاماتی درباره فصل اول دوره تربیت مربی پرداختند که از مهم ترین اشارات وی، لزوم رعایت مرزبندی سنی برای انواع سکوت و تاکید بر حذف قسمت سوم سکوت یعنی نفی خاطرات و خطورات تا مرز سنی 19 سال بود. پس از آن خانم ها داورنیا و گودرزی به همراه آقای دکتر نادمی فضایل هفت گانه را از منظر دینی و روانشناسی مورد بحث خود قرار دادند.