سفر علمی رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی و شرکت در همایش بین المللی حافظ در شیراز

سفر علمی رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی و شرکت در همایش بین المللی حافظ در شیراز
خانم دکتر طباطبایی عضو کمیته علمی همایش بین المللی حافظ، در ادامه این همایش به شیراز سفر نمودند.

همایش بین المللی حافظ در روز سوم خود در سالن حافظ شیراز شاهد رونمایی از نسخه 801 حافظ با حضور سید طه هاشمی، حمزه سارویی، مهدی ماحوزی، فاطمه طباطبایی و جعفر موید بود.

دکتر ماحوزی در این مراسم گفت: این نسخه مکتوب توسط دکتر اکبر ایرانی به دانشگاه آزاد اسلامی اهدا شده است که سالهاست عمر خود را صرف آثار ادبی و ذوقی کرده و صدها کتاب را تقدیم جامعه ادبی کرده است.