نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان، شماره نهم،پاییز و زمستان 1392

بازشناسی مفهوم عماء در عرفان اسلامی: سید رضا حسینی اسحاق‌نیا و حسین زحمتکش/

 


بررسی تطبیقی دیدگاه‌های انسان‌شناسی مزلو و مولوی با تاکید بر خودشکوفایی: حسین حیدری و خدیجه کاردوست/

 


وجود و ذات از منظر ابن عربی و امام خمینی (س): فاطمه طباطبایی، مرضیه شریعتی/

 


تلاقی چند مضمون متناقض‌نما: عرفان، سیاست، حماسه و عشق در تفکر شیعی شاعران انقلاب اسلامی: محمدرضا عابدی، محمدباقر بهادری/

 


تاثیر بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی بر مولوی در ساحت قبض و بسط: محمدکاظم علمی سولا، سیده سوزان انجم روز/

 


نفس رحمانی در متون عرفانی: قاسم کاکایی، مصطفی خلیلی/

 


مفاتیح غیب در مکتب ابن عربی: محمد میری