لطایف

نور قرآن

برای رسیدن به نورِ قرآن باید :از آزادی و اطاعت برخوردار گردید .
نور هنگامی در دل می افتد که حجاب ها در میان نایستاده باشند .
کسانی از نور خورشید بهره مند میشوند که خود را نپوشیده باشند ...

ادامه ...

عظمت فعل الهی

در عظمت فعل الهی همین بس که ثابت شده است که عوالم اشباح و اجساد با همه‌ی آنچه در آن‌هاست نسبت به عالم ملکوت مانند یک لحظه از زمان است در مقابل زمان. و عالم ملکوت نسبت به عالم جبروت همین نسبت را دارد، بلکه اصلا میان آن دو نسبتی نیست...

ادامه ...