مقالات فلسفی عرفانی


بایسته‌های تحقیق در فلسفهٔ اسلامی-بیوک علیزاده

از جمله اتهامات ناروایی که بر فلسفهٔ اسلامی وارد شده است، این است که آنچه فلسفهٔ اسلامی نامیده می‌شود، اگر هم جایز باشد بر آن نام فلسفهٔ اطلاق کنیم و مقید به قید «اسلامی» نمائیم، همانی است که فیلسوفان درجه اولی همچون ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا تولید کرده‌اند و اگر از اشکال ناکارآمدی آن صرف‌نظر کنیم، هیچ جای توسعه‌ای در آن نیست. از این رو صرف عمر و هزینه در جهت آموزش و پژوهش در باب آن، جز دور معیوب و آب در هاون کوبیدن و باد پیمودن نیست.

ادامه ...