نور قرآن

برای رسیدن به نورِ قرآن باید :از آزادی و اطاعت برخوردار گردید .
نور هنگامی در دل می افتد که حجاب ها در میان نایستاده باشند .
کسانی از نور خورشید بهره مند میشوند که خود را نپوشیده باشند ...

نور قرآن
برای رسیدن به نورِ قرآن باید :از آزادی و اطاعت برخوردار گردید .
نور هنگامی در دل می افتد که حجاب ها در میان نایستاده باشند .
کسانی از نور خورشید بهره مند میشوند که خود را نپوشیده باشند .
کفر ،
و نفاق
و ظلم
و گناه ها
و فسق ها ، بر دل ما ، اکنه و بر شنوایی ما ، وقر و بر چشم ما ، پرده و در میان ما و حق ، حجاب هایی میگذارند.
و این دلی که چنین گرفتار است به نور نخواهد رسید و از قران بهره ای نخواهد برد و از ضیاء و نور و رحمت آن سهمی نخواهد گرفت.


استاد علی صفایی