عظمت فعل الهی

در عظمت فعل الهی همین بس که ثابت شده است که عوالم اشباح و اجساد با همه‌ی آنچه در آن‌هاست نسبت به عالم ملکوت مانند یک لحظه از زمان است در مقابل زمان. و عالم ملکوت نسبت به عالم جبروت همین نسبت را دارد، بلکه اصلا میان آن دو نسبتی نیست...

در عظمت فعل الهی همین بس که ثابت شده است که عوالم اشباح و اجساد با همه‌ی آنچه در آن‌هاست نسبت به عالم ملکوت مانند یک لحظه از زمان است در مقابل زمان. و عالم ملکوت نسبت به عالم جبروت همین نسبت را دارد، بلکه اصلا میان آن دو نسبتی نیست. و آنچه تاکنون از منظومه‌های شمسی کشف‌ شده بالغ بر چهارده میلیون منظومه است که هریک از آن‌ها مانند منظومه‌ی شمسی ماست؛ یعنی آفتاب با همه سیارات و اقمار و مدارهایش، بلکه به مراتب بزرگتر است تا آنجا که منظومه‌ی شمسی ما گویی مانند یکی از سیاره‌هاست که بر گرد یکی از آن منظومه‌ها می‌چرخد، با اینکه ستاره‌ی نپتون که دورترین ستاره‌ی منظومه‌ی شمسی ماست بر حسب اکتشافات جدید 27465 میلیون میل با خورشید فاصله دارد. این مقدار منظومه‌هایی است که تاکنون کشف شده و شاید آنچه کشف نشده خیلی بیشتر از آن باشد که تاکنون کشف شده است.

شرح دعای سحر/73-72