آن دائِم

آن دائِم‏

 کنایت از امتداد حضرت الهیت است و نفس رحمانی است و بمعنی امتداد ازلی است که مندرج در ابد است و ازل و ابد متحد و در وقت حاضرند. (اصطلاحات صوفیه خطی شماره 775 )