آل یاسین

آل یاسین

کنایت از اهل بیت پیامبر دانند چنانکه در بسیاری از حروف فواتح سور همین معنی و یا نزدیک بدان را خواهند

  در تلویحات آمده است که آل یاسین عبارت از جواهر عقلی و نفوس فلکی است و حروفی که در اوائل سور آمده است همه اشاره به همین جواهر مفرده یعنی عقل و نفس است و گوید: از راه همین حروف است که آدمی را رسد که به عقل رود و به نفوس کاملین و کامله پیوند یابد و بالاخره با استعانت از ارواح انبیاء و اولیاء به حق پیوندد.( از تلویحات ص 105)