آل طاسین

آلِ طاسِین‏

  و بهر حال گفته‏اند منظور اهل بیت پیامبرند و البته این اصطلاح از حروف مقطع فواتح سور گرفته شده است.

  ( از پاورقی تلویحات ص 105 )