آفاق

آفاق

 جمع افق است. یکی از مقدمات سیر و سلوک عرفانی سیر آفاق و انفس است و این دستوری است مأخوذ از قرآن مجید که فرمود سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ و این روش را کل سران طریقت مورد عمل قرار میدادند زیرا دانش و معرفت حقایق از این راه آید.