آسمان غیب

  آسمان غیب‏

  انوار و تجلیات الهی است.

  عطار گوید :

  آفتاب آسمان غیب را       در فروغش کفر یا ایمان که یافت‏

  گشت مستهلک درین دریا دو کون        گر کفی گل بود ور طوفان که یافت‏