آشنایی

آشنایی

عبارت از تعلق بخدا و بیگانگی از خود است (نقل از اصطلاحات عرفا و عشاق خطی) و تعلق ربقه ربوبیت را گویند که به موجودات پیوسته است چون تعلق خالقیت بمخلوق و نیز عبارت از دقیقه ربوبیت است که با همه مخلوقات پیوسته است چون تعلق خالقیت بمخلوقیت. (از کشاف ص 1151)