مسابقه اینترنتی شماره 4

نکات تربیتی و سلوکی برگرفته از سوره خضر و موسی(قصص یا کهف) را بیان کنید

پاسخ های خود را  تا آخر شهریور 96 به ایمیل maryam.pakideh64@gmail.com ارسال فرمایید.