درونی کردن خدا در مکتب ابن عربی
(نگاهی به نظریه‌ی خدای آفریده در اعتقاد)