عرفان حقیقی و عرفان کاذب نوشته سید زمان دریاباری

کتاب درآمدی بر عرفان های حقیقی و عرفان های کاذب در شش فصل تهیه و تدوین شده است که فصل اول به بررسی کلیاتی در مورد عرفان اصیل پرداخته شده است و فصل دوم این کتاب شاخصه های عرفان حقیقی بررسی شده است و فصل سوم با موضوع “مشخصه های عرفان حقیقی” است.

فصل چهارم “شاخصه های عرفان کاذب” و فصل پنجم “مشخصه های عارفان کاذب” و در فصل آخر کتاب “سیاست مداران، معنویت های کاذب و …” بررسی شده است
اندکی صبر نمایید...