مارتین لینگز

مارتین لینگز با نام اسلامی ابوبکر سراج الدین از صوفیان پیرو طریقت شاذلیه و از مریدان فریتهوف شوئون ( شیخ عیسی نورالدین احمد ) بود. او در سال ۱۹۰۹ در منچستر در یک خانواده مسیحی پروتستان زاده شد.

مارتین لینگز با نام اسلامی ابوبکر سراج الدین از صوفیان پیرو طریقت شاذلیه و از مریدان فریتهوف شوئون ( شیخ عیسی نورالدین احمد ) بود. او در سال ۱۹۰۹ در منچستر در یک خانواده مسیحی پروتستان زاده شد؛ در آکسفورد مارتین لینگز به مطالعه آثار رنه گنون و فریتهوف شوئون پرداخت. او همچنین به تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه قاهره و تدریس زبان عربی در آکسفورد پرداخته است.

  کتابشناسی

  • مارتین لینگز. شکسپیر در پرتو هنر عرفانی. ترجمهٔ سودابه فضایلی. تهران: نقره، ۱۳۶۵.فرهنگ ها
  • مارتین لینگز. عارفی از الجزایر. ترجمهٔ نصرالله پورجوادی. تهران: مرکز ایرانی مطالعه فرهنگها، ۱۳۶۰.
  • مارتین لینگز. عرفان اسلامی چیست؟. ترجمهٔ فروزان راسخی. تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی، ۱۳۷۸.
  • مارتین لینگز. هنر خط و تذهیب قرآن. ترجمهٔ مهرداد قیومی بیدهندی. تهران: گروس، ۱۳۷۷.