ارزیابی نشریات

ارزیابی کیفی مجلات علمی پژوهشی

کیفیت نشریات تخصصی رشته عرفان از نظر 33 درصد اساتید و 50 درصد دانشجویان دکتری و 48 درصد دانشجویان ارشد در حد متوسط می باشد .و میانگین رتبه ای هر سه گروه های آزمودنی به کیفیت نشریات زیر حد متوسط  محاسبه شده است. در واقع نشریات تامین کننده نیازهای متنوع و به روز آزمودنی ها نمی باشند و این امر نیازمند توسعه و گسترش و تنوع بخشی به نشریات تخصصی برای تامین نظر خوانندگان می باشد.کیفیت نشریات تخصصی رشته

             پاسخ ها

پاسخ دهندگان

خیلی کم  1

کم      2 

متوسط    3

زیاد      4

خیلی زیاد  5

میانگین رتبه ای

اساتید

          

fi

0

3

2

1

0

2.6

pi

0%

50%

33.3%

16.6%

0%

دانشجویان دکتری

 

fi

0

6

7

1

0

2.6

pi

0%

42.8%

50%

9%

0%

دانشجویان ارشد

 

fi

0

11

14

3

1

2.79

pi

0%

37.9%

48.2%

10.3%

3.4%

میانگین کل

663/2