آمار اعضاء هیئت علمی

آمار اعضاء هیئت علمی

براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعداد 56 هزار و 369 عضو هیات علمی در عرصه آموزش عالی کشور فعال هستند که 47 درصد آنها در مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، 36 درصد در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، 5 درصد در واحدهای پیام نور، 5 درصد در مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، 4 درصد در آموزشکده های زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش و3 درصد در مراکز دانشگاهی وابسته به دیگر دستگاه های اجرایی، اشتغال دارند.

بنابراین در حال حاضر با توجه به آمار ارائه شده دانشجویان و تسهیم آنها در دانشگاه های مختلف، یک عضو هیات علمی به ازای هر 26 دانشجوی دانشگاه های دولتی، یک عضو هیات علمی در مقابل 318 دانشجوی پیام نور، یک استاد به ازای 56 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کنند.نسبت استاد به دانشجو در دانشگاههای غیردولتی - غیرانتفاعی کشور نیز یک به 94، در آموزشکده های وابسته به وزارت آموزش و پرورش یک به 86 و در مراکز آموزش عالی وابسته به دیگر دستگاه های اجرایی یک به 14 است(مدیر کل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی/پرتال وزارت علوم  ).

تعداد اعضاء هیئت علمی عرفان اسلامی و پراکندگی آن در دانشگاه ها

تعداد اعضای

 هیئت علمی

سال تاسیس رشته

مقطع

نام رشته

نام  دانشگاه

دانشگاه سراسری

5

1378

1385

ارشد

دکتری

عرفان اسلامی

پژوهشکده امام خمینی

3

1389

ارشد

عرفان اسلامی

دانشگاه سمنان

2

1389

ارشد

عرفان اسلامی

محقق اردبیلی

6

1384

1390

ارشد

دکتری

تصوف وعرفان اسلامی

ادیان و مذاهب قم

غیر انتفاعی

3

 

ارشد

عرفان اسلامی

جامعه المصطفی العالمیه

دانشجویان غیر ایرانی

-

از بهمن 1390

ارشد

عرفان اسلامی

دانشگاه اهل بیت

دانشجویان غیر ایرانی

2(تمام وقت)

5(مدعو)

1388

ارشد

عرفان اسلامی

واحد اهواز

دانشگاه آزاد

2(تمام وقت)

1(نیمه وقت)

1381

ارشد

عرفان اسلامی

              دهاقان اصفهان

5

1387

ارشد

عرفان اسلامی

تهران مرکز

3 (تمام وقت)

4 (نیمه وقت)

1371

1370

ارشد

دکتری

عرفان اسلامی

علوم و تحقیقات

2

1383

ارشد

عرفان اسلامی

نیشابور

45

جمع کل اعضائ هیئت علمی

 

  شاخص نسبت استاد به دانشجو در وضعیت مطلوب در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، یک استاد به ازای هر 17 دانشجو است (ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻨﯽ/ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری)که برای رسیدن به آن باید 25 هزار و 707 عضو هیات علمی جدید، جذب شود.به طور کلی تعداد اعضای هیات علمی در رشته‌های علوم انسانی متناسب با نیاز جامعه دانشگاهی نیست، از این رو  افزایش تعداد اعضای هیات علمی در رشته علوم انسانی ضروری است(http://dolat.irپایگاه اطلاع رسانی دولت/ وزیر علوم تحقیقات و فناوری).اما در رشته عرفان اسلامی خوشبختانه و ضعیت مطلوبی حاکم است و نسبت در حد استاندارد و بلکه از بالاتر است:

 نسبت اعضاء هیئت علمی به تعداد دانشجویان رشته( با احتساب نسبت یک  به  17)

تعداد اعضاء هیئت علمی عرفان اسلامی

تعداد دانشجویان

رشته عرفان اسلامی

نسبت اعضا هیئت علمی عرفان اسلامی به  هر دانشجو17

45

548

 1.39   عضو هیئت علمی برای هر 17 دانشجو ی عرفان اسلامی

 نسبت اعضای هیئت علمی رشته عرفان اسلامی به جمعیت کشور

تعداد اعضاء هیئت علمی عرفان اسلامی

تعداد جمعیت کشور

نسبت اعضایء هیئت علمی به جمعیت کشور

45

هفتاد میلیون

6.4/0عضو هیئت علمی برای هر یک میلیون نفر

 چنانکه ملاحظه می شود برای هر 17 دانشجو حدوداً یک فرد عضو هیئت علمی و برای هر یک میلیون حتی یک تن هیئت علمی عرفان هم وجود ندارد.