انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می کند

کلاس منطق الطیر عطار

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می کند

شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد

مراسم پرشور دعای عرفه

ما در این روز قصد می کنیم که زندگی طبیعی ما اولویت دوم ما باشد و زندگی الهی ما اولویت اول ما. همین یک قصد را اگر بکنیم وارد میقات شده ایم، یعنی دیگر به خانه خدا خیلی نزدیک شده ایم، آنقدر که با جان ما اتحاد دارد.

بیشتر ...