انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

اکران و بیان نکات عرفانی فیلم مرد عوضی ساخته هیچکاک

بیشتر ...