انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در دورهمی معنوی برگزار نمود:

تغییر در سبک زندگی(جلسه دوم) با تدریس مهندس رامین کیا

بیشتر ...


انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

سبک زندگی (کنترل بیرونی یا درونی)

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در دورهمی معنوی برگزار می نماید

سبک زندگی(کنترل درونی یا کنترل بیرونی)

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

ساحت تربیت در منزل عرفان

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

ساحت تربیت در منزل عرفان

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

نشست امنیت کودک در فضای مجازی

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید

کارگاه امنیت کودک و نوجوان در فضای مجازی

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید

دورهمی معنوی با حضور استاد اقبالی نسب

بیشتر ...