انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید

دورهمی معنوی با حضور استاد اقبالی نسب

دورهمی معنوی با حضور استاد اقبالی نسب

زمان: 22 دی ماه ساعت 14 تا 16

مکان: بزرگراه صدر، غرب به ضرق، خروجی کاوه شمال، ابتدای بهار جنوبی، بن بست نیکبخت، ساختمان دارالقرانریال طبقه سوم، انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

اندکی صبر نمایید...