دوره سوم تربیت مربی هوش اخلاقی-معنوی برگزار گردید

باسمه تعالی

گزارش دوره دو روزه تربیت مربی هوش اخلاقی و هوش معنوی

سومین دوره تربیت مربی با عنوان «تربیت مربی هوش اخلاقی و هوش معنوی» از سوی گروه «معنویت برای همه»وابسته به انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در روزهای چهارم وپنجم خرداد ماه در محل انجمن برگزار گردید. دوره مذکور متشکل از هشت کارگاه آموزشی نظری و عملی بود که در طی دو روز برگزار شدند. 

در روز اول و پیش از شروع رسمی کارگاه ها، خانم داورنیا، به ایراد توضیحاتی درباره ویژگی های طرح «معنویت برای همه» و اهداف آن و ارتباط این دوره با این طرح پرداختند. 

سپس نخستین کارگاه آموزشی با عنوان «هوش معنوی» با ارائه آقای دکتر نویدی مقدم برگزار شد. ایشان در آغاز به انواع هوشهای مورد بحث در روان شناسی از جمله IQ ،  EQ و SQپرداخته به تفاوت های کاربردی هر کدام نیز اشاراتی داشت و در نهایت، به شکلی مبسوط به توضیح جایگاه هوش معنوی و تاثیرش در شکل گیری هویت آدمی پرداخت.                                                         

کارگاه دوم آقای دکتر نویدی مقدم با عنوان «هوش اخلاقی» به بحث از اخلاق اسلامی، فلسفه اخلاق و فضایل بنیادین اخلاقی به روایت میشل بوربا اختصاص داشت.

پس از کارگاه دوم، شرکت کنندگان به ادای فریضه نماز و صرف ناهار پرداختند.

سپس کارگاه سوم با عنوان «هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی» باارائه خانم دکتر غلامی، برگزار گردید. ایشان در این کارگاه به بحث از انواع هوش، تفاسیر و دیدگاه های مختلف مربوط به هوش معنوی، رشد هوش معنوی و مهارت های وابسته به آن پرداخت. 

در چهارمین کارگاه، با عنوان کارگاه «رشد اخلاقی» آقای دکتررمضانی به بیان مراحل رشد اخلاقی در انسان پرداخت و نحوه شکل گیری و تکوین مفاهیم اخلاقی در ذهن کودکان را مورد بحث قرار داد. 

روز دوم دوره با سخنان مقدماتی خانم داورنیا درباره ارتباط هوش معنوی و ماه مبارک رمضان آغاز گردید.

پس از آن، نخستین کارگاه آموزشی این روز با ارائه آقای دکتر وکیلی با عنوان «فضایل بنیادین» آغاز شد. ایشان نخست به توضیح معنویت در ادبیات غربی و نسبت آن با مقولاتی از قبیل دین و عرفان پرداخت و سپس ضمن بیان بنیان های معنوی شاکله اصلی طرح «معنویت برای همه»، بحث خود را با تبیین خودشناسی، خودسازی، روح شناسی و روح پروری ادامه داد و سپس با تاکید بر ساختارهای سه گانه هویت انسان شامل بدن، نفس و روح به بحث از فضایل بنیادین معنوی اخلاقی پرداخت. 

کارگاه دوم و سوم دوره در روز دوم به موضوع «آموزش مهارت های فضیلت های بنیادین1 و 2» با ارائه جناب آقای شعبانی اختصاص داشت. ایشان نخست به تحلیل مبانی نظری وپیشفرض‌های تعلیم و تربیت اخلاقی پرداخت و سپس جایگاه فضیلت های اخلاقی به مثابه عادت‌های ذهنی در انسان را بررسی کردند. ایشان در ادامه سازوکار شکل‌گیری فضیلت‌ها در انسانرا مورد بررسی قرار دادند و چگونگی رشد منش اخلاقی در انسانرا توضیح دادند. بیان روش‌های رسیدن به فضیلت‌های بنیادین ومعرفی برخی نمونه‌های مطرح در این زمینه بخش دیگری ازصحبت‌های ایشان بود.

آقای شعبانی در بخش دوم صحبت‌های خود به بررسی دو فضیلت بنیادین  یعنی همدلی و احترام پرداخت. در هر قسمت ایشان نخست به تحلیل مفهومی هر یک از این دو فضیلت و سپس به ارائه روشها و سیاق‌هایی برای آموزش آن‌ها به کودکان پرداخت.

آخرین کارگاه روز دوم با عنوان «ویژگی های مربی اخلاقی- معنوی» با ارائه خانم دکتر گودرزی شامل دو بخش نظری و عملی بود. ایشان نخست به ویژگی های مربی به طور عام و مربی هوش اخلاقی معنوی به طور خاص پرداخت و همچنین به تفاوت های روش اجرایی این درس نسبت به دیگر دروس از جمله یادگیری اکتشافی و مشارکتی در حلقه کند و کاو و روش مارپیچی اشاره نمود و در نهایت در کارگاهی با حضور کودکان با همراهی سرکار خانم جواهری به عنوان کمک مربی به صورت عملی به آموزش مفاهیم اخلاقی و معنوی (یک مولفه از هوش اخلاقی با عنوان «خویشتنداری» و یک مولفه از هوش معنوی با عنوان «زیستن در اکنون») در حضور شرکت کنندگان پرداخت

 

اندکی صبر نمایید...