ششمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ششمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع « تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت » در روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه 1396 توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد.

اندکی صبر نمایید...